Overeenkomst tussen gebruiker en Global Cyclist - Cycling Adventure Travels

De Global Cyclist - Cycling Adventure Travels Website bestaat uit verschillende Webpagina’s die worden aangedreven door Global Cyclist - Cycling Adventure Travels.De Global Cyclist - Cycling Adventure Travels Website wordt u aangeboden onder de voorwaarde dat u deze accepteert onder de hierin vermelde voorwaarden, bepalingen en mededelingen. Uw gebruik van de Global Cyclist - Cycling Adventure Travels Website vormt uw akkoord met al deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen te wijzigen.

Verandering van deze Algemene Voorwaarden

Global Cyclist - Cycling Adventure Travels behoudt zich het recht om de voorwaarden, bepalingen en mededelingen volgens welke de Global Cyclist - Cycling Adventure Travels Website wordt aangeboden, met inbegrip van maar niet beperkt tot kosten die worden geassocieerd met het gebruik van de Global Cyclist - Cycling Adventure Travels Website.

Links naar websites beheerd door derden.

De Global Cyclist - Cycling Adventure Travels Website kan links naar andere Websites ("Gelinkte Sites") bevatten. De Gelinkte Sites zijn niet onder de controle van Global Cyclist - Cycling Adventure Travels en Global Cyclist - Cycling Adventure Travels is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige Gelinkte Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele links die aanwezig zijn op een Gelinkte Site, dan wel wijzigingen of updates van een Gelinkte Site. Global Cyclist - Cycling Adventure Travels is niet verantwoordelijk voor webcasting of andere vormen van overdracht vanaf een Gelinkte Site. Global Cyclist - Cycling Adventure Travels verstrekt deze links uitsluitend voor uw gemak, en het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Global Cyclist - Cycling Adventure Travels van de betreffende site noch enige connectie met de exploitanten ervan.

Geen onrechtmatig of verboden gebruik

Als voorwaarde aan het gebruik van de Global Cyclist - Cycling Adventure Travels Website, garandeert u Global Cyclist - Cycling Adventure Travels dat u de Global Cyclist - Cycling Adventure Travels Website niet zult gebruiken voor enig onrechtmatig doel of enig doel dat ingevolge deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen verboden is. U mag de Global Cyclist - Cycling Adventure Travels Website niet gebruiken op een manier waardoor schade, storing, overbelasting of aantasting veroorzaakt wordt aan de Global Cyclist - Cycling Adventure Travels Website of het gebruik en genot van de Global Cyclist - Cycling Adventure Travels Website van een andere partij wordt verstoord. U mag op geen enkele wijze via de Global Cyclist - Cycling Adventure Travels Web Sites materialen of informatie verkrijgen of trachten te verkrijgen indien de betreffende materialen of informatie niet voor dat doel zijn verstrekt of beschikbaar zijn gesteld.

Gebruik Communicatiediensten

De Global Cyclist - Cycling Adventure Travels Website kan bulletin board services, chat areas, nieuwsgroepen, forums, communities, persoonlijke webpagina’s, kalenders, en/of andere berichten- of communicatiefaciliteiten bevatten ontworpen om u in staat te stellen te communiceren met het grote publiek of met een groep. (collectief, "Communicatiediensten"), u gaat akkoord met het gebruik van de Communicatiediensten om alleen maar berichten en materialen die gepast zijn en die verbonden zijn met de betreffende Communicatiedienst. Als voorbeeld en niet als beperking, gaat u akkoord, dat wanneer u een Communicatiedienst gebruikt, u niet zult:

 • te schande maken, misbruiken, treiteren, stalken, bedreigen noch op een andere manier de rechten van anderen (zoals rechten op privacy en publiciteit) schenden.
 • Publiceren, plaatsen, uploaden, distribueren of verspreiden enig ongepast, profaan, lasterlijk, schendend, obsceen of aanstootgevend of illegaal onderwerp, naam, materiaal of informatie.
 • Bestanden uploaden naar de website die software of andere materialen bevatten die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten (of door de rechten op privacy en publiciteit), tenzij u houder bent van de voornoemde rechten of er een wettelijke controle over uitoefent, of u alle noodzakelijke toelatingen ontvangen hebt.
 • Bestanden uploaden die virussen, corrupte bestanden, of enige andere gelijksoortige software of programma’s, die de werking van een ander’s computer kunnen schaden, bevatten.
 • Goederen of diensten adverteren of te koop aanbieden of kopen van voor enig bedrijfsdoel, tenzij de Communicatiedienst zulke berichten toestaat.
 • Enquêtes, wedstrijden, piramidesystemen of kettingbrieven uitvoeren of doorsturen.
 • Enig bestand downloaden geplaatst door een andere gebruiker van een Communicatiedienst, waarvan u weet of het aannemelijk is dat u behoort te weten, dat deze niet op deze wijze legaal gedistribueerd kan worden.
 • Toewijzingen van auteurs, juridische of andere gepaste mededelingen of aanduidingen van eigendom of het etiket van de herkomst of bron van de software of ander materiaal dat het bestand, gekregen middels uploaden, bevat, falsificeren of wissen.
 • Een andere gebruiker in het gebruiken of genieten van de Communicatiediensten beperken of remmen.
 • Een gedragscode of andere richtlijnen die van toepassing kunnen zijn op een betreffende Communicatiedienst schenden.
 • Oogsten of op een andere manier informatie verzamelen over anderen, met inbegrip van e-mail adressen, zonder hun toestemming.
 • Handelen in strijd met toepasselijk recht of wettelijke bepalingen.

Global Cyclist - Cycling Adventure Travels is niet verplicht toezicht te houden op de Communicatiediensten. Global Cyclist - Cycling Adventure Travels behoudt echter het recht om materialen geplaatst op een Communicatiedienst te beoordelen en materialen naar eigen goeddunken te verwijderen. Global Cyclist - Cycling Adventure Travels behoudt het recht om uw toegang tot enige of alle Communicatiediensten te beëindigen op welk tijdstip dan ook, zonder mededeling, voor welke reden dan ook.
Global Cyclist - Cycling Adventure Travels behoudt het recht om naar Global Cyclist - Cycling Adventure Travels’s eigen goeddunken op elk moment informatie vrij te geven als dit nodig is om te voldoen aan toepasselijk recht, een wettelijke bepaling, juridische procedure of overheidsaanvraag, of om informatie of materialen, geheel of gedeeltelijk te redigeren, weigeren te plaatsen of te verwijderen.
Voorzichtigheid is geboden wanneer u persoonlijk identificerende informatie over uzelf of uw kinderen geeft in een Servicedienst. Global Cyclist - Cycling Adventure Travels heeft geen controle over de inhoud, berichten of informatie in een Communicatiedienst of keurt deze goed en daarom kan Global Cyclist - Cycling Adventure Travels niet verantwoordelijk worden gehouden wat betreft de Communicatiediensten en voor handelingen die volgen uit uw deelname aan een Communicatiedienst. Managers en hosts zijn geen gemachtigde Global Cyclist - Cycling Adventure Travels woordvoerders, en hun standpunten komen niet noodzakelijk overeen met die van Global Cyclist - Cycling Adventure Travels.
Materialen geupload naar een Communicatiedienst kunnen ondergeschikt zijn aan geplaatste gebruikers-, reproductie- en/of verspreidingsbeperkingen. U bent verantwoordelijk voor de naleving van dergelijke beperkingen als u de materialen downloadt.

Materialen verstrekt aan Global Cyclist - Cycling Adventure Travels of geplaatst op een Global Cyclist - Cycling Adventure Travels website
Global Cyclist - Cycling Adventure Travels beschouwt de materialen die u verstrekt aan Global Cyclist - Cycling Adventure Travels (inclusief feedback en suggesties) of plaatst, uploadt, toevoegt of overlegt aan een Global Cyclist - Cycling Adventure Travels Website of daarmee samenhangende diensten (collectief: “Inzending”), niet als eigendom. Echter, met het plaatsen, uploaden, toevoegen of het aanbieden van de Inzendingen, geeft u Global Cyclist - Cycling Adventure Travels, en de daaraan verbonden bedrijven en de nodige onderlicenties, toestemming om uw Inzending te gebruiken voor hun Internetbedrijf met inbegrip van, zonder beperking, het recht om te: kopiëren, distribueren, overbrengen, publiekelijk tonen, publiekelijk uitvoeren, reproduceren, redigeren, vertalen en opnieuw formatteren van uw Inzending; en het bekend maken van uw naam met betrekking tot uw Inzending.
Er zal geen vergoeding worden betaald met betrekking tot het gebruik van uw Inzending, zoals hierin voorzien is. Global Cyclist - Cycling Adventure Travels is niet verplicht uw Inzending te plaatsen of uw Inzending te gebruiken en mag de Inzending op elk moment naar Global Cyclist - Cycling Adventure Travels’s eigen goeddunken verwijderen.
Met het plaatsen, uploaden, toevoegen, verstrekken van of het inzenden van uw Inzending, garandeert u en bevestigt u dat u de houder bent van de rechten over uw Inzending of dat u er een wettelijke controle over uitoefent zoals beschreven in deze sectie, met inbegrip van, zonder beperking, alle rechten noodzakelijk voor u om uw Inzending te verstrekken, plaatsen, uploaden, toe te voegen of in te zenden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De informatie, software, producten en diensten op of beschikbaar gemaakt via de global website kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Veranderingen worden periodiek toegevoegd aan de informatie. Global Cyclist - Cycling Adventure Travels en/of haar leveranciers kunnen te allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in de Global Cyclist - Cycling Adventure Travels website. Er dient niet te worden vertrouwd op adviezen die worden ontvangen via de Global Cyclist - Cycling Adventure Travels website voor het nemen van beslissingen van persoonlijke, medische, juridische of financiele aard en u dient een ter zake deskundige te raadplegen voor een op uw situatie toegespitst advies.
Global Cyclist - Cycling Adventure Travels en haar leveranciers staan niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid, en de nauwkeurigehid van de informatie, software, producten, diensten en daarmee verband houdende grafische gegevens opgenomen op de Global Cyclist - Cycling Adventure Travels website, voor welke toepassing dan ook. voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht, worden al dergelijke informatie, software, producten, diensten en daarmee samenhangende grafische gegevens geleverd ‘in de huidige staat’ en zonder enige vorm van garantie. Global Cyclist - Cycling Adventure Travels en/of haar leveranciers wijzen hierbij alle garanties van de hand met betrekking tot deze informatie, software, producten, diensten en daarmee samenhangende grafische gegevens, met inbegrip van alle impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom en niet-inbreukmakendheid.
Voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht, zijn Global Cyclist - Cycling Adventure Travels en/of haar leveranciers in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, punitieve, incidentele, bijzondere schade, gevolgschade of enige andere schade met inbegrip van, maar niet beperkt tot schade ten gevolge van het verlies van gebruik of gegevens voortvloeiend uit of op een andere wijze verband houden met, het gebruik van de Global Cyclist - Cycling Adventure Travels website, met de vertraging of het niet kunnen gebruiken van de Global Cyclist - Cycling Adventure Travels website of daarmee samenhangende diensten, het verlenen of het niet kunnen verlenen van diensten, noch voor enige informatie, software, producten, diensten en daarmee samenhangende grafische gegevens die via de Global Cyclist - Cycling Adventure Travels website worden verkregen of die anderszins voortvloeien uit het gebruik van de Global Cyclist - Cycling Adventure Travels website, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, risicoaansprakelijkheid of anderszins, zelfs als Global Cyclist - Cycling Adventure Travels website van de mogelijkheid van schade op de hoogte is gesteld. aangezien sommige rechtssystemen uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is het mogelijk dat de voorgaande beperking op u niet van toepassing is. indien u niet tevreden bent over enige gedeelte van de Global Cyclist - Cycling Adventure Travels website, of met een van deze gebruiksvoorwaarden, is uw enige en uitsluitende verhaalsmogelijkheid het gebruik van de Global Cyclist - Cycling Adventure Travels website te staken.

Servicecontract: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Beëindiging/Beperkte toegang

Global Cyclist - Cycling Adventure Travels behoudt het recht om te allen tijde en naar eigen goeddunken uw toegang tot de Global Cyclist - Cycling Adventure Travels Website en de daarmee verband houdende diensten of enig gedeelte daarvan zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen. ALGEMEEN Voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht, wordt deze overeenkomst beoordeeld volgens de wetten van de staat Washington, V.S. u stemt er hierbij onherroepelijk mee in dat alle geschillen die voortkomen uit of in verband staan met het gebruik van de Global Cyclist - Cycling Adventure Travels Website, vallen onder de exclusieve jurisdictie en locatie van de staatsrechtbanken of federale rechtbanken van King County, Washington, V.S. Gebruik van de Global Cyclist - Cycling Adventure Travels Website is ongeautoriseerd binnen jurisdicties die niet alle regels van deze voorwaarden en bepalingen nakomen, met inbegrip van en zonder beperking deze paragraaf. U verklaart dat er uit hoofde van deze overeenkomst of het gebruik van de Global Cyclist - Cycling Adventure Travels Website geen samenwerkingsverband partnerschap, dienstverband of agentuurovereenkomst bestaat tussen u en Global Cyclist - Cycling Adventure Travels. Op de nakoming van deze overeenkomst door Global Cyclist - Cycling Adventure Travels zijn bestaand recht en juridische procedures van toepassing, en geen van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen doet afbreuk aan het recht van Global Cyclist - Cycling Adventure Travels om te voldoen aan verzoeken of vereisten van de overheid, politie en justitie die verband houden met uw gebruik van de Global Cyclist - Cycling Adventure Travels Website of informatie die aan Global Cyclist - Cycling Adventure Travels is verstrekt of door Global Cyclist - Cycling Adventure Travels is verzameld met betrekking tot dat gebruik. Indien wordt bepaald dat enig onderdeel van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar is ingevolge toepasselijk recht, met inbegrip van maar niet beperkt tot de hierboven uiteengezette afwijzing van garantie en aansprakelijkheidsbeperking, dan wordt die ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die de intentie van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert, waarbij het resterende gedeelte van de Algemene Voorwaarden van kracht zal blijven. Deze Algemene Voorwaarden, tenzij hierin anders aangegeven, vormen de gehele overeenkomst tussen de gebruiker en Global Cyclist - Cycling Adventure Travels met betrekking tot de Global Cyclist - Cycling Adventure Travels Website en deze overeenkomsten vervangen alle voorgaande of gelijktijdige communicatie en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling dan wel schriftelijk, tussen de gebruiker en Global Cyclist - Cycling Adventure Travels met betrekking tot de Global Cyclist - Cycling Adventure Travels Website. Een gedrukte versie van deze Algemene Voorwaarden en van iedere mededeling die in elektronische vorm is gedaan, is als bewijsmateriaal toelaatbaar in juridische of administratieve procedures die gebaseerd zijn op of verband houden met deze overeenkomst in dezelfde mate en overeenkomstig dezelfde bepalingen als andere bedrijfsdocumenten en bescheiden die oorspronkelijk in gedrukte vorm zijn aangemaakt en bewaard. Het is de uitdrukkelijke wens van de partijen dat deze overeenkomst en alle daarmee verband houdende documenten opgesteld worden in het Engels.

Kennisgeving inzake auteurs- en/of merkenrecht

De inhoud van de Global Cyclist - Cycling Adventure Travels Website is: Van Copyright 2014 - Global Cyclist en/of haar leveranciers. Alle rechten voorbehouden.

Handelsmerken

De namen van de hierin genoemde werkelijke bedrijven en producten kunnen de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars zijn.De hierin als voorbeeld genoemde bedrijven, organisaties, producten, mensen en gebeurtenissen zijn fictief. Het is niet de bedoeling, noch moet dit worden afgeleid, een associatie te maken met een echt bedrijf, organisatie, product, persoon of gebeurtenis.

Rechten niet uitdrukkelijk gegeven hier, zijn voorbehouden

Mededelingen en procedure voor het instellen van vorderingen inzake inbreuk op het auteursrecht. Krachtens Titel 17 van het Wetboek van de Verenigde Staten, Artikel 512(c)(2) dienen kennisgevingen betreffende een vermeende schending van het auteursrecht te worden gestuurd naar de daarvoor aangewezen vertegenwoordiger van de Serviceprovider. Er wordt geen antwoord gegeven op vragen die geen verband houden met de volgende procedure. Zie Mededelingen en procedure voor het instellen van vorderingen inzake inbreuk op het auteursrecht.

Global Cyclist Nieuws

Ongeveer 3 a 4 maal per jaar verzendt Global Cyclist een nieuwsbrief.
Je kunt je hier abonneren!

Facebook

 Logo GlobalCyclist Facebook

Colofon

Redactie: Marcus Kleijn, Global Cyclist
Foto's:
René Noordhoek, Angie Barth, Monique Teggelove, Monique Zilverentant, Ruth Daniëls, Els Schaap, Dick Verschuur, Marco Meijerink en Marcus Kleijn.

  VvKR